Geconsolideerde balans na winstverdeling

[in duizenden euro]
2015 2016 2017 2018
ACTIVA
Oprichtingskosten 12 15 30 33
Immateriële vaste activa 678 2,442 1,234 4,303
Positieve consolidatieverschillen 2,144 2,051 5,858 9,536
Materiële vaste activa 6,785 8,450 12,065 13,995
Financiële vaste activa 1,131 370 983 3,157
Vaste activa 10,750 13,328 20,170 31,024
Vorderingen op meer dan één jaar 1,024 9,904 10,083 7,159
Voorraden en bestellingen in uitvoering 9,444 8,471 5,483 5,542
Vorderingen op ten hoogste één jaar 130,155 151,095 177,156 203,320
Geldbeleggingen 3,977 3,977 4,227 4,001
Liquide middelen 36,454 56,829 51,797 59,141
Overlopende rekeningen 8,357 9,206 10,154 11,813
Vlottende activa 189,411 239,482 258,900 290,976
TOTAAL DER ACTIVA 200,161 252,810 279,070 322,000
[in duizenden euro]
2015 2016 2017 2018
PASSIVA
Kapitaal 3.895 3.895 3.895 3.895
Uitgiftepremies 125 120 87 7
Geconsolideerde reserves 33,866 44,752 46,817 40,623
Belang van derden 16,699 15,434 14,983 32,414
Kapitaalsubsidies 61 37
Totaal eigen vermogen 54,618 64,262 65,819 76,927
Voorzieningen voor risico’s en kosten 78 232 13 835
Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastinglatenties 78 232 13 835
Schulden op meer dan één jaar 16,000 24,255 29,923 29,305
Schulden op ten hoogste één jaar 115,052 151,035 169,108 199,810
Overlopende rekeningen 14,413 13,026 14,207 15,123
Schulden 145,465 188,316 213,238 244,238
TOTAAL DER PASSIVA 200,161 252,810 279,070 322,000
[in duizenden euro]
2015 2016 2017 2018
RESULTATENREKENING
Omzet 406,407 479,944 562,732 679,511
Andere bedrijfsopbrengsten 6,482 6,310 9,198 10,755
Bedrijfskosten (381,165) (451,011) (540,697) (652,203)
Bedrijfswinst 31,724 35,243 31,233 38,063
Financiële opbrengsten 798 1,466 1,188 1,703
Financiële kosten (4,850) (5,057) (6,534) (8,240)
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting 27,672 31,652 25,887 31,526
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Winst van het boekjaar vóór belasting 27,672 31,652 25,887 31,526
Belastingen op het resultaat (13,593) (16,328)  (18,924) (17,302)
Winst van het boekjaar 14,079 15,324 6,983 14,224
Waarvan aandeel van derden 6,097 6,117 4,779 7,862
Waarvan aandeel aandeel van de groep 7,982 9,208 2,185 6,768