Geconsolideerde balans na winstverdeling

[in duizenden euro]
2014 2015  2016 2017
ACTIVA
Oprichtingskosten 12 12 15 30
Immateriële vaste activa 358 678 2,442 1,234
Positieve consolidatieverschillen 2,131 2,144 2,051 5,858
Materiële vaste activa 4,980 6,785 8,450 12,065
Financiële vaste activa 830 1,131 370 983
Vaste activa 8,311 10,750 13,328 20,170
Vorderingen op meer dan één jaar 854 1,024 9,904 10,083
Voorraden en bestellingen in uitvoering 7,928 9,444 8,471 5,483
Vorderingen op ten hoogste één jaar 108,968 130,155 151,095 177,156
Geldbeleggingen 1,562 3,977 3,977 4,227
Liquide middelen 38,113 36,454 56,829 51,797
Overlopende rekeningen 7,105 8,357 9,206 10,154
Vlottende activa 164,530 189,411 239,482 258,900
TOTAAL DER ACTIVA 172,841 200,161 252,810 279,070
[in duizenden euro]
2014 2015 2016 2017
PASSIVA
Kapitaal 3.895 3.895 3.895 3.895
Uitgiftepremies 159 125 120 87
Geconsolideerde reserves 24,205 33,866 44,752 46,817
Belang van derden 13,167 16,699 15,434 14,983
Kapitaalsubsidies 61 37
Totaal eigen vermogen 41,426 54,618 64,262 65,819
Voorzieningen voor risico’s en kosten 384 78 232 13
Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastinglatenties 384 78 232 13
Schulden op meer dan één jaar 16,305 16,000 24,255 29,923
Schulden op ten hoogste één jaar 101,533 115,052 151,035 169,108
Overlopende rekeningen 13,193 14,413 13,026 14,207
Schulden 131,031 145,465 188,316 213,238
TOTAAL DER PASSIVA 172,841 200,161 252,810 279,070
[in duizenden euro]
2014 2015 2016 2017
RESULTATENREKENING
Omzet 339,060 406,407 479,944 562,732
Andere bedrijfsopbrengsten 5,194 6,482 6,310 9,198
Bedrijfskosten (321,063) (381,165) (451,011) (540,697)
Bedrijfswinst 23,191 31,724 35,243 31,233
Financiële opbrengsten 300 798 1,466 1,188
Financiële kosten (4,770) (4,850) (5,057) (6,534)
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting 18,721 27,672 31,652 25,887
Uitzonderlijke opbrengsten 152
Uitzonderlijke kosten (62)
Winst van het boekjaar vóór belasting 18,811 27,672 31,652 25,887
Belastingen op het resultaat (10,106) (13,593)  (16,328) (18,924)
Winst van het boekjaar 8,705 14,079 15,324 6,983
Waarvan aandeel van derden 4,047 6,097 6,117 4,779
Waarvan aandeel aandeel van de groep 4,658 7,982 9,208 2,185